10 کشور برتر جهان

برچسب: 10 کشور برتر جهان

ده کشور برتر جهان در سال 2019

ده کشور برتر جهان در سال 2019 طبق یک رتبه بندی جدید از گزارش U.S. News & World بطور سومین سال متوالی سوئیس بهترین کشور جهان شناخته شد. رتبه بندی سالانه این نشریه، پاسخ های بیش از 20000 شرکت کننده را بررسی می کند. صاحبان مشاغل و شهروندان 36 کشور، با توجه به 75 معیار از جمله کیفیت زندگی، نفوذ اقتصادی، قدرت، آموزش، حفظ محیط زیست و غیره، 80 کشور

error: Content is protected !!