فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

  نام و نام خانوادگی:

  کشور محل زندگی:

  شماره تماس:

  آدرس ایمیل*:

  سن:

  :وضعیت تاهل و تعداد فرزندان

  :دارای مدرک معتبر زبان هستید؟ نوع آزمون و نمره ی هر مهارت را درج نمایید

  :آیا تاکنون برای ویزای کانادا اقدام کردید؟ (لطفا نوع ویزا و نتیجه را بنویسید)

  لطفا سوابق تحصیلی خود را با درج مدرک، رشته و سال دریافت مدرک بنویسید:

  لطفا سوابق کاری خود را با درج عنوان شغلی، سال شروع و پایان، نام کارفرما و کشور محل کار را بنویسید*:

  لطفا سوابق سفر خود را با درج سال سفر، کشور و نوع ویزا و قبولی و ریجکتی را بنویسید:

  آیا تاکنون ویزای شما از کشوری ریجکت شده است؟ (اگر بله کدام کشورها و در چه سالی)

  error: Content is protected !!