مؤسسه فناوری British Columbia

برچسب: مؤسسه فناوری British Columbia

مؤسسه فناوری British Columbia

مؤسسه فناوری British Columbia یا به اختصار BCIT، یک مؤسسه آموزش عالی پلی تکنیک است. این مؤسسه دارای 5 پردیس (Campus) در منطقه Metro Vancouver است و پردیس اصلی اش در Burnaby ایالت British Columbia واقع شده است. همچنین یک پردیس فناوری هوا فضا در Richmond، پردیس Marine Campus در شهری در Vancouver شمالی، پردیس مرکز شهر در Vancouver و پردیس Annacis Island Campus در Delta وجود دارد. این مؤسسه

error: Content is protected !!