کدام مشاغل در سال 2019 در کانادا بیشترین فرصت شغلی را دارد؟

فهرست مطالب

کدام مشاغل در سال 2019 در کانادا بیشترین فرصت شغلی را دارد؟

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط Canadian Business مشاغل زیر بهترین بازار کار را در سال 2019 خواهند داشت:

1- Nurse Practiotioner
(Average salary per year: $104,000)

2- Dentist
(Average salary per year: $93,600)

3- Utilities Manager
(Average salary per year: $114,000)

4- Power Systems Electrician
(Average salary per year: $86,000)

5- Mining & Quarrying Supervisor
(Average salary per year: $83,200)

6- Pipefitting Supervisor
(Average salary per year: $81,000)

7- Engineering Manager
(Average salary per year: $106,000)

8- Scientific Research Manager
(Average salary per year: $102,000)

9- Public Administration Director
(Average salary per year: $110,000)

10- Construction Manager
(Average salary per year: $83,000)

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!