برنامه Strategic Recruitment Stream آلبرتا

فهرست مطالب

برنامه استان آلبرتا  Alberta Strategic Recruitment stream


 

توجه شود که از تاریخ 14 ماه ژوئن 2018، برنامه جدید Alberta Opportunity Stream جایگزین این برنامه شده است و پرونده جدیدی تحت این برنامه پذیرفته نخواهد شد. تمامی اپلیکیشن هایی که قبل از این تاریخ به اداره مهاجرت استان آلبرتا ارسال شده است تحت همان برنامه های قبلی بررسی خواهند شد. به زودی جزییات بیشتری در مورد برنامه تازه معرفی شده Alberta Opportunity Stream بارگذاری خواهد شد.

در این برنامه ممکن است متقاضی قادر به درخواست به برنامه استانی آلبرتا AINP بدون نیاز به یک کارفرما برای حمایت از درخواست خود باشد.

در این برنامه سه دسته وجود دارد:

 • شاخه تجارت های اجباری و اختیاری

برای متقاضیانی که گواهینامه تجاری معتبر در یک تجارت اجباری یا اختیاری Compulsory or Optional Trade در آلبرتا که توسط سازمان آموزش کارآموزی و صنعت در آلبرتا (AIT) صادر شده یا شناخته شده است  دارند.

 • شاخه شغل های مهندسی

برای متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی مهندسی یا طراحی  و همچنین تجربه کاری در آلبرتا در یک شغل مهندسی واجد شرایط هستند. Engineering Occupation

 • شاخه کار پس از تحصیل

برای کاندیدانی که از یک موسسه post-secondary شناخته شده در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند، و در حال حاضر در آلبرتا مشغول به کار در یک شغل واجد شرایط هستند و یک مجوز معتبر از کار پس از فارغ التحصیلی از IRCC دارند.

Post-Graduate Worker Category

چه کسی واجد شرایط نیست؟

افراد تحت شرایط زیر واجد شرایط تحت جریان استخدام استراتژیک نیستند:

 • متقاضیان پناهندگی
 • کسانی که مسئولیت مراقبت از افراد زنده ای که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند را دارند.
 • نیروی بین المللی که در یک استانی غیر از آلبرتا کار می کنند و اقامت موقت دارند.
 • دانشجویان بین المللی که در کانادا تحصیل می کنند، از جمله دانشجویانی که به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی خود کار می کنند و یا کارآموزی می کنند.

 

 


شاخه شغل های مهندسی

الزاماتی که متقاضی این شاخه از برنامه استانی آلبرتا باید داشته باشد :

متقاضی باید:

 • متقاضی باید در آلبرتا در حال حاضر اقامت داشته باشد.
 • متقاضی باید قصد داشته باشد و بتواند در آلبرتا به طور دائم زندگی کند.
 • متقاضی باید مدارک مربوط به آموزش مرتبط و تجربه کار به عنوان مهندس یا طراح را ارائه کند.
 • متقاضی باید در حال حاضر مشغول به کار ویا در دو سال گذشته یا به طور مستقیم یا در قرارداد برای یک کارفرما آلبرتایی در آلبرتا کار کرده باشد.
 • شغل متقاضی در آلبرتا باید در لیست مشاغل مهندسی راهبردهای استخدام استراتژیک AINP باشد. AINP Strategic Recruitment Stream Engineering Occupations List
 • اگر متقاضی مدارک مهندسی دارد و مشغول به کار در NOC 0211، 2131، 2132، 2133، 2134، 2141، 2143، 2144 یا 2145 هست، باید “نامه بدون هیچگونه اعتراض” از انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین از آلبرتا (APEGA) ارائه کند یا نشان دهد که متقاضی در APEGA برای گرفتن یک مجوز خارجی ثبت نام کرده است. Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta
 • اگر متقاضی در مشاغل تحت NOC 2231، 2232، 2241 یا 2253 مشغول به کار است، از “APEGA” “نامه ی بدون هیچگونه اعتراض” نیاز ندارد.

اگر متقاضی این معیارها را برآورده می کند، قبل از اینکه درخواست خود را ارسال کند باید مطمئن شود که قسمت نحوه درخواست را بررسی کرده است. اگر درخواست متقاضی با معیارهای AINP مطابقت نداشته باشد، درخواستش رد خواهد شد. اگر درخواست متقاضی کامل نشده باشد، به متقاضی بازگردانده می شود و پردازش نخواهد شد.

چه کسی واجد شرایط نیست؟

 • افرادی که در یکی از مشاغل مهندسی لیست شده در این برنامه استانی مشغول به فعالیت نیستند.
 • متقاضیان پناهندگی، و یا افرادی که در روند درخواست تجدید نظر یا عزل فدرال شرکت دارند.
 • کسانی که مسئولیت مراقبت از افراده زنده ای که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند را دارند.
 • نیروی بین المللی که در یک استانی غیر از آلبرتا کار می کنند و اقامت موقت دارند.
 • دانشجویان بین المللی که در کانادا تحصیل می کنند، از جمله دانشجویانی که به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی خود کار می کنند و یا کارآموزی می کنند.

شاخه کار پس از تحصیل 

الزاماتی که متقاضی این شاخه از برنامه استانی آلبرتا باید داشته باشد :

متقاضی باید:

 • به طور واضح در برنامه نشان دهد که مایل و قادر به زندگی برای همیشه در آلبرتا هست .
 • در زمان درخواست، تمام وقت در آلبرتا برای کارفرمایی که درخواست متقاضی را پشتیبانی می کند، کار کند

 یک کارفرمای آلبرتایی به این صورت تعریف می شود که:

توسط یک یا چند مجلس قانونگذاری یا یک مجلس کانادا متحد یا ثبت شده و به عنوان یک کسب و کار که دارای توان تولیدی، کارخانه یا محل کار در آلبرتا است عمل کند.

AINP یک برنامه را تأیید نخواهد کرد اگر اختلافات کاری در پروسه باشد که ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم شامل کارفرما یا متقاضی باشد.

 • گواهینامه، دیپلم، مدرک تحصیلی دریافت کرده باشد یا تحصیل در یک برنامه تحصیلات تکمیلی در یکی از موسسه های کارشناسی ارشد دولتی و یا خصوصی تایید شده توسط AINP آلبرتا تمام کرده باشد  AINP approved Alberta public and private post-secondary institutions
 • برنامه تحصیلی در آلبرتا باید حداقل یکسال (حداقل دو ترم تحصیلی تمام وقت یا معادل آن) باشد.
 • مجوز به روز و معتبر کار پس از فارغ التحصیلی صادر شده توسط  IRCCداشته باشد
 • در شغلی کار کند که تحت یکی از مهارت های زیر تحت سیستم ملی شغلی (NOC) قرار می گیرد.

– NOC 0: شامل شغل های مدیریتی است

– NOC A: شامل شغل هایی است که معمولا به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارند.

– NOC B: شامل شغل هایی است که معمولا به تحصیلات کالج نیاز دارند.

– NOC C: شغل هایی که معمولا نیاز به آموزش خاص و / یا آموزش متوسطه دارند

بعضی از مشاغل برای AINP واجد شرایط نیستند. لطفا لیست مشاغل نامناسب را مرور کنید (فهرست به روز شده در 2014 ژوئن 20). اگر شغل متقاضی در این لیست نیست، واجد شرایط درخواست AINP تحت این دسته نیست.  list of ineligible occupations

 • در صورت کار در شغل NOC C، متقاضی باید نتایج آزمون های رسمی را نشان دهد که حداقل استانداردهای زبان را برآورده کرده است و نتایج آزمون متقاضی در زمان درخواست به AINP نمی تواند بیش از دو سال سن باشد. تنها نتایج آزمون رسمی که AINP قبول می کند در کنار لیست حداقل استانداردهای زبان ذکر شده است. اگر متقاضی نتایج تستی نداشته باشد یا نتایج تست متقاضی بیش از دو سال سن باشد، به مرکز اطلاعات زبان تست وب سایت AINP بروید تا اطلاعات به روز در مورد تست های موجود را ببینید:  Language Test Centre.

-تست جنرال  Canadian English Language Proficiency Index Program ) CELPIP) در تاریخ 31 مارس 2014 یا قبل از آن انجام شده با حداقل امتیازات :

 • لیسنینگ: 2H
 • ریدینگ: 2H
 • رایتینگ: 2H
 • اسپیکینگ: 2H

-تست جنرال  Canadian English Language Proficiency Index Program ) CELPIP) در تاریخ 1 آپریل 2014 یا بعد از آن انجام شده با حداقل امتیازات :

 • لیسنینگ: 4
 • ریدینگ: 4
 • رایتینگ: 4
 • اسپیکینگ: 4

-تست جنرال  International English Language Testing System )IELTS) با حداقل امتیاز:

 • لیسنینگ: 4.5
 • ریدینگ: 3.5
 • رایتینگ: 4
 • اسپیکینگ: 4

تست  Test d’Évaluation de Français )TEF) با حداقل امتیاز:

 • لیسنینگ: 145
 • ریدینگ: 121
 • رایتینگ: 181
 • اسپیکینگ: 181

چه کسی واجد شرایط نیست؟

 • افراد مشغول به کار در لیست شغل هایی که واجد شرایط نیستند ineligible occupations list.
 • متقاضیان پناهندگی، و یا افرادی که در روند درخواست تجدید نظر یا عزل فدرال شرکت دارند.
 • کسانی که مسئولیت مراقبت از افراده زنده ای که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند را دارند.
 • نیروی بین المللی که در یک استان دیگر از آلبرتا کار می کنند و اقامت موقت دارند..
 • دانشجویان بین المللی که در کانادا تحصیل می کنند، از جمله دانشجویانی که به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی خود کار می کنند و یا کارآموزی می کنند.

مراحل ثبت نام به برنامه استخدام استراتژیکی استان آلبرتا:

 1. متقاضی باید معیارهای شاخه مورد نظر خود را بررسی کند.
 2. متقاضی باید درخواست خود را تنظیم کند

متقاضی باید اطمینان حاصل کند که فرم درخواست را تکمیل کرده و تمامی اسناد لازم را برای شاخه ای که درخواست می کند را شامل شود.

چک لیست اسناد و فرم های درخواست شاخه تجارت اجباری یا اختیاری

چک لیست اسناد و فرم های درخواست شاخه مشاغل مهندسی

چک لیست و فرم های درخواست شاخه کار پس از تحصیل

همچنین اطلاعات مهم در مورد apply به برنامه استانی آلبرتا AINP رادر صفحه فرم درخواست برای راهنمایی در مورد چگونگی تهیه درخواست خود را بررسی کند.

 1. کارفرمای آلبرتایی یا متقاضی، درخواست کامل خود را برای AINP ارسال می کنند. برنامه های ناقص پردازش نخواهند شد و بازگشت داده می شوند. یک برنامه کامل یک برنامه کاربردی است که شامل تمام اسناد مورد نیاز لیست شده در چک لیست اسناد می باشد.
  متقاضی باید به طور واضح  شاخه ای که برای آن درخواست می فرستد را روی پاکت نامه پستی خود مشخص کند. برنامه های کامل می توانند به آدرس زیر  ارسال شوند:

Strategic Recruitment Stream Compulsory and Optional Trades or
Engineering Occupations 
or
Post-Graduate Worker Category
Alberta Immigrant Nominee Program
Government of Alberta
Suite 940, ATB Place North Tower
10025 Jasper Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 1S6

 1. AINP مدارک متقاضی را بررسی می کند، برای اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت پردازش برنامه خود متقاضی می تواند به لینک زیر مراجعه کند. AINP processing and inventory
 2. اگر تایید شود، متقاضی نامزد انتخاب خواهد شد. متقاضی یک بسته نامزدی را در پست خود دریافت خواهد کرد. متقاضی استان باید اطمینان حاصل کند که تمام مدارک موجود در بسته را بخواند. اطلاعات موجود در بسته به متقاضی  استان و افراد وابسته به آنها در مورد نحوه درخواست مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) اطلاعات می دهد. کارفرمای آلبرتا همچنین اعلان می شود که درخواست تایید شده است.
 3. . نامزد استان درخواست اقامت دائم خود را به همراه مدارک به اداره مهاجرت ارائه می دهد. Application for Permanent Residence to IRCC

بخش اطلاعاتی وب سایت را برای کسب اطلاعات بیشتر مشاهده کنید  after you are nominated

 1. اداره مهاجرت کانادا سلامت، سوپیشینه و بررسی های امنیتی را انجام خواهد داد. اگر متقاضی و وابستگان متقاضی تمام موارد مورد نیاز را برآورده کنند، سپس اداره مهاجرت ویزای اقامت دائم برای مهاجرت به آلبرتا را صادر می کند.

 

error: Content is protected !!