شکوفه های درختان گیلاس در High Park تورنتو

فهرست مطالب

بهار در تورنتوبهار در تورنتوبهار در تورنتوبهار در تورنتو

 

بهار در تورنتوبهار در تورنتوبهار در تورنتو و شکوفه های گیلاس در High Park

شکوفه های گیلاس در High Park تورنتو در که در ابتدای ماه May هر سال زیبایی خاصی به طبیعت زیبای این پارک می دهند.

 

Pictures taken by: Payam Pakmehr

error: Content is protected !!