لیست مشاغل غیر قابل قبول برنامه های استانی ساسکاچوان

فهرست مطالب

لیست مشاغل غیر قابل قبول ساسکاچوان هر 2 زیر شاخه EE و OID


 

جدول زیر لیست مشاغل غیر قابل قبول (Not Eligible) ساسکاچوان زیر شاخه های اکسپرس اینتری EE و مشاغل مورد نیاز OID را نمایش می دهد. توجه کنید که این لیست برای برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان در هر 2 زیر شاخه یکسان است. همچنین این لیست مشاغل به صورت دوره ای و بر اساس نیاز بازار کار استان ساسکاچوان تغییر خواهد کرد و ممکن است مشاغلی به آن افزوده و یا از آن حذف شود. در لینک زیر می توانید فایل جدول را دانلود کنید. 

توجه شود که اگر سوابق شغلی شما در یکی از ناک های شغلی موجود در جدول زیر می باشد واجد شرایط اقدام در این برنامه نخواهید بود. 

جدول مشاغل غیر قابل قبول در برنامه استانی ساسکاچوان

error: Content is protected !!