هزینه های دولتی قابل پرداخت

فهرست مطالب

هزینه های دولتی قابل پرداخت در برنامه استانی ساسکاچوان زیر شاخه EE و OID


هزینه های دولتی که متقاضی بایستی برای بررسی پرونده خود به اداره مهاجرت استانی ساسکاچوان، اداره مهاجرت فدرال کانادا و کلیه سازمان های بررسی کننده مدارک بپردازد به شرح زیر می باشند:

1- حدودا 250 تا 420 دلار کانادا (بسته به اینکه رشته تحصیلی و شغل متقاضی نظام مند است یا خیر) جهت ارزیابی مدارک تحصیلی قابل پرداخت به سازمان WES

۲- هزینه های مورد نیاز به منظور دریافت رگیولیشن و تاییدیه ها از سازمان های مربوط برای مشاغل نظام مند در لیست مشاغل مورد نیاز (مثلا هزینه های مورد نیاز برای دریافت لایسنس از سازمان APEGS برابر با 420 دلار کانادا خواهد بود)

3- 350 دلار کانادا پرداختی به اداره مهاجرت استان ساسکاچوان در هنگام سابمیت پرونده (برای پرونده های سابمیت شده پس از اول آپریل 2019)

4- 550 دلار کانادا هزینه بررسی مدارک قابل پرداخت به اداره مهاجرت فدرال کانادا برای متقاضی اصلی و همین میزان برای همسر وی

5- 490 دلار کانادا هزینه ویزا و اقامت دایم برای متقاضی اصلی و همین مقدار برای همسر وی (فرزندان زیر 22 سال از پرداخت این هزینه معاف هستند)

6- در صورت داشتن فرزند زیر 22 سال، به ازای هر فرزند 150 دلار کانادا بایستی پرداخت شود.

7- 85 دلار کانادا هزینه انگشت نگاری برای متقاضی و 85 دلار کانادا برای همسر وی (در صورتی که متقاضی و همسر وی دارای فرزندان بین 14 تا 22 سال داشته باشند هزینه انگشت نگاری همه اعضای خانواده 170 دلار کانادا خواهد بود)

error: Content is protected !!