پادکست 12: کاریابی در کانادا، دوستان و کانکشن های ایرانی