Retainer Agreement

فهرست مطالب

Retainer Agreement

 

This document is an agreement, and contains important information about the rights and obligations of the Parties. Please read it carefully. We are ready to explain the contents; however, we encourage you to consult with third parties such as your lawyer in order to make sure you fully understand your rights and obligations, if necessary.

 

Important Note:

This agreement is only valid if sent from Payam Pakmehr via Adobe e-signature system through the official email address that is “info@pirsookgroup.com

 

 

Agreement Number: ……..….

RCIC Membership Number: R530633

This Retainer Agreement is made between Payam Pakmehr, Regulated Canadian Immigration Consultant (the “RCIC”), located at 15105 Yonge Street, Suite 205, Aurora, ON, L4G 1M3, Canada, and the following Clients:

 • ………. (Main Applicant),
 • Passport #……..
 • ……….. (Dependant),
 • Passport #……..

Address: …………

Postal Code: …………

 

WHEREAS the RCIC and the Clients wish to enter into a written agreement which contains the agreed upon terms and conditions upon which the RCIC will provide his/her services to the Clients.

AND WHEREAS the RCIC is a member of College of Immigration and Citizenship Consultants (the “College”), the regulator in Canada for immigration consultants;

IN CONSIDERATION of the mutual covenants contained in this Agreement, the parties agree as follows:

 1. Definitions

The terms “Client,” “College,” and “Disbursement” shall have the meaning given to such terms in the Retainer Agreement Regulation and By-law of the Council.

 

 

قرارداد

قرارداد حاضر يک توافقنامه بوده و حاوی اطلاعاتی مهم پیرامون حقوق و تعهدات طرفين قرارداد می­باشد. لطفاً آن را با دقت مطالعه فرمائيد. ما آمادگی شرح محتوای آن را داريم، منتها پيشنهاد می کنيم در صورت لزوم با اشخاص ثالثی نظیر وکيل خود مشورت کنید، تا از درک کامل حقوق و تعهدات خود اطمينان حاصل نمائيد.

نکته مهم:

این قرارداد صرفا در صورتی معتبر است، که از طرف جناب آقای پیام پاکمهر و با سیستم  Adobe e-signature از طریق ایمیل رسمی  “info@pirsookgroup.com”  ارسال شده باشد.

شماره قرارداد:………

شماره عضویت RCIC[1]: R530633

توافقنامه­­ی حاضر فی ما بین پیام پاکمهر (مشاور مهاجرتی قانونی کانادا و عضو کالج مشاورین رسمی مهاجرت کانادا، CICC[2]  به شماره­ی R530633 و مدیر شرکت مهاجرتی پیرسوک)، که در اینجا به عنوان «مشاور رسمی مهاجرت کانادا یا RCIC» یاد می­شود، به آدرس کانادا، استان انتاریو، آرورا، خیابان یانگ 15105، سوییت  205، با کد پستی L4G 1M3 و متقاضی ذیل منعقد شده است:

 • (متقاضی اصلی) ،
 • شماره پاسپورت #——-
 • ———-(شخص وابسته به متقاضی اصلی) ،
 • شماره پاسپورت #——–

آدرس: ————

کد پستی: ———

از آنجایی که  RCICو متقاضیان مایلند توافقنامه ای کتبی منعقد نمایند، این قرارداد حاوی شرایط و ضوابط توافق شده می باشد، که بر اساس آن خدمات دهنده خدمات خود را به متقاضی ارائه خواهد داد؛

و با توجه به اینکه مشاور رسمی مهاجرت کانادا یکی از اعضای کالج مشاوران رسمی مهاجرت و شهروندی کانادا (“کالج”) است، که سازمان ناظر بر مشاوران رسمی مهاجرت در کانادا می­باشد؛

بنابر تعهدات متقابل مندرج در این قرارداد، طرفین به شرح زیر توافق می کنند:

 1. تعاریف

اصطلاحات «متقاضی»، «کالج» و «هزینه قابل پرداخت» همان معنایی را خواهند داشت، که در مقررات و آیین‌نامه­های

کالج برای انعقاد قرارداد به چنین اصلاحاتی اختصاص داده شده است.

 1. RCIC’s Responsibilities and Commitments

The Clients asked the RCIC, and the RCIC has agreed, to act for the Clients in the matter of providing Clients with professional consultation about xxxx, and assisting the Clients in preparation of applications including required forms and documentation.

In consideration of the fees paid and the matter stated above, the RCIC agrees to do the following:

1) Review and analyze documents received in support of Clients’ education, training, work experience, available funds, and civil and identity status.

2) To professionally advise the Main Applicant on xxxx, its requirements and procedures;

3) To professionally advise the Dependant on xxxx, its requirements, and procedures;

4) To assist the Client (Main Applicant) in the preparation of the xxxx application, including required forms and supporting documents, and submit the application on her behalf;

5) To assist the Client (Dependant) in the preparation of xxxx application, including required forms and supporting documents, and submit the application on his behalf;

6) To communicate with Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) on behalf of the Clients if any, actions are required from the Clients after submission of the Clients’ said applications to IRCC.

 

NOTE: The estimated timeframe for the delivery of the services mentioned in subsection 1 of section 2 will be xxxx business days, and for subsections 4 and 5 of section 2 will be within xxx days after receiving ALL the required documents from the Clients.

 

 1. مسئولیت ها و تعهدات RCIC

متقاضیان از RCIC تقاضا کرده­، و RCIC توافق کرده است که در زمینه­ی ارائه مشاوره حرفه ای به متقاضیان درخصوص xxxx، و کمک به متقاضیان در تهیه اپلیکیشن های لازم و فرم ها و مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

 

با توجه به هزینه های پرداخت شده و موارد اشاره شده در ابتدای قرارداد، RCIC موافقت می کند که خدمات ذیل را به متقاضیان ارایه دهد:

 

 • بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک دریافتی در تایید وضعیت تحصیلی، آموزشی، سابقه کاری، تمکن مالی موجود و وضعیت هویتی متقاضیان.
 • ارایه مشاوره حرفه ای به متقاضی اصلی در مورد xxxx، الزامات و رویه های اقدام برای آن ها؛
 • مشاوره حرفه ای به همسر یا شخص وابسته به متقاضی اصلی در xxxx، الزامات و رویه های اقدام برای آن؛
 • کمک به متقاضی (متقاضی اصلی) در تهیه اپلیکیشن ویزا و مجوز xxxxشامل فرم های مورد نیاز و مدارک لازم و سابمیت اپلیکیشن از طرف وی به اداره مهاجرت کانادا؛
 • کمک به متقاضی (همسر یا شخص وابسته به متقاضی اصلی) در تهیه اپلیکیشن وxxxx ، از جمله فرم های مورد نیاز و مدارک لازم، و سابمیت اپلیکیشن از طرف وی به اداره مهاجرت کانادا؛
 • انجام مکاتبات با اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) از طرف متقاضیان در صورتی که پس از سابمیت اپلیکیشن های متقاضیان به IRCC، هر گونه اقدامی از جانب متقاضیان مورد نیاز باشد.

توجه: بازه زمانی تخمینی جهت ارائه­ی خدمات ذکر شده در تبصره­ی 1 از بند 2، xxxx روز کاری، برای تبصره­های 4 و 5 از بند 2، xxxx روز کاری پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز از سوی متقاضیان خواهد بود.

 1. Outcome of the Applications

The Clients acknowledge that this agreement is for RCIC’s best efforts, knowledge and expertise in connection with the applications. The RCIC adequately supervises any person who assists in the provisions of the services outlined in section 2 of this agreement. The Clients acknowledge that the final decisions for issuance of a xxxx for the Clients are solely made by the immigration officer.

 1. Clients Responsibilities and Commitments

4.1. The Clients must provide, upon request from the RCIC:

 1. All necessary documentation according to the IRCC’s checklist, including language proficiency test results (like Academic IELTS), if requested by the Designated Learning Institution.
 2. All documentation in English or French or with an English or French translation.

4.2. The Clients understand that they must be accurate and honest in the information they provide and that any inaccuracies may void this Agreement, or seriously affect the outcome of the application or the retention of any status they may obtain. The RCIC’s obligations under the Retainer Agreement are null and void if the Clients knowingly provide any inaccurate, misleading, or false material information. The Clients’ financial obligations remain.

4.3. In the event Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) or Employment and Social Development Canada (ESDC) should contact the Clients directly, the Clients are instructed to notify the RCIC immediately.

4.4. The Clients are to immediately advise the RCIC of any changes in the marital, family, or civil status or changes in physical address or contact information for any person included in the application.

 

 1. نتیجه اپلیکیشن ها

متقاضیان تایید می کنند که در این توافقنامه، RCIC  برای تهیه اپلیکیشن مورد تایید اداره مهاجرت نهایت تلاش، دانش و تخصص خود را بکار می گیرد. RCIC بر هر شخصی که در آماده سازی اپلیکیشن ها بر اساس خدمات ذکر شده در بند 2 این توافقنامه به وی کمک می کنند، به میزان لازم و کافی نظارت دارد. متقاضیان آگاهانه تایید می کنند که تصمیم نهایی جهت صدور  xxxxصرفاً توسط افسر مهاجرت گرفته می شود.

 1. مسئولیت ها و تعهدات متقاضیان
  • متقاضیان باید بنا به درخواست RCIC، موارد ذیل را ارائه دهند:
 • کلیه­ی مدارک مورد نیاز مطابق چک لیست IRCC، از جمله مدرک آزمون زبان مورد قبول دانشگاه ها و کالج های کانادا (مانند آیلتس آکادمیک یا تافل)، در صورت درخواست موسسه آموزش عالی یا DLI[3] تعیین شده با نمره قابل قبول.
 • کلیه­ی مدارک به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا با ترجمه انگلیسی یا فرانسوی.
  • متقاضیان آگاهی دارند که باید در اطلاعاتی که ارائه می‌کنند دقیق و صادق باشند و ارایه هرگونه اطلاعات اشتباه و خلاف واقع و یا ارایه مدارک جعلی، می­تواند موجب ابطال این قرارداد شود، و یا به طور جدی بر نتیجه اپلیکیشن تأثیر بگذارد. چنانچه متقاضیان هرگونه اطلاعات غلط، گمراه کننده یا نادرست را آگاهانه ارائه دهند، تعهدات RCIC مبنی بر قرارداد لازم الاجرا نخواهد بود. با این حال، تعهدات مالی متقاضیان به RCIC به قوت خود باقی خواهد ماند.
  • در صورتی که از سوی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) یا اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC[4]) مستقیماً با متقاضیان تماس گرفته شود، متقاضیان موظف هستند که فوراً به RCIC اطلاع دهند.
  • متقاضیان باید هر گونه تغییر در وضعیت تأهل، خانوادگی، یا اقامتی یا تغییر آدرس یا اطلاعات تماس مربوط به هر یک از اشخاصی که نامشان در اپلیکیشن قید شده است، را فوراً به RCIC اطلاع دهند.

 

4.5. In the event of a Joint Retainer Agreement, the Clients agree that the RCIC may share information among all clients, as required. Furthermore, if a conflict develops that cannot be resolved, the RCIC cannot continue to act for the Clients and may have to withdraw completely.

4.6. RCIC’s obligations under the Retainer Agreement are null and void if the Clients knowingly provide any inaccurate, misleading, or false material information. The clients’ financial obligations remain.

 

 1. Professional Fees and Billing Method

The Clients agree to pay professional fees of C$ —- (——-) as per following for the services outlined in the herein Agreement. The Clients will not be charged tax as they are non-resident foreign nationals:

 1. Upon assessment of the Clients’ eligibility for a xxxx, and reviewing and analyzing initial documents received from the Clients’ in support of their education, training, work experience, available funds, and civil status, and provide the Clients with the information required in support of xxxx application, the Clients shall immediately pay to RCIC a retainer in the amount of C$ —- (—-) and is considered earned money and will NOT be refunded to the Clients or waived in case of agreement cancellation.
 2. Upon filling out all the required IRCC forms on behalf of the Clients, arranging and organizing the provided required documents (including translations, if applicable) in accordance with the IRCC’s requirements in order to prepare the final complete application, and providing the Clients with ongoing professional immigration advice, the Clients shall pay to the RCIC a retainer in the amount of C$ —- (—–) and is considered earned money, and will NOT be refunded or waived unless otherwise stipulated hereinafter.
 3. 3. Upon notification that the Client (main applicant) application for xxxx is submitted and is in process, the Client shall pay to RCIC a retainer in the amount of C$ —- (—–) and will NOT be refunded or waived unless otherwise stipulated hereinafter.

 

4.5. در صورت انعقاد قرارداد، متقاضیان توافق می کنند که RCIC می­تواند اطلاعات را در صورت لزوم بین تمامی متقاضیان به اشتراک بگذارد. علاوه بر این، اگر بین متقاضیان اختلافی ایجاد شود که قابل حل نباشد، RCIC نمی تواند برای متقاضیان به فعالیت خود ادامه دهد و ممکن است مجبور شود به طور کامل از قرارداد قانونا کناره گیری کند.

 • چنانچه متقاضیان اطلاعات غلط، گمراه کننده یا نادرست را آگاهانه ارائه دهند، تعهدات RCIC مبنی بر قرارداد باطل و بی اعتبار خواهد شد. منتها تعهدات مالی متقاضیان به قوت خود باقی خواهد ماند.
 1. هزینه های حرفه ای وکالت و ارایه خدمات و شیوه پرداخت

متقاضیان توافق می‌کنند که مبلغ ……. دلار کانادا را به عنوان هزینه‌های حرفه‌ای خدمات ارایه شده در بند ۲ قرارداد پرداخت نمایند. از آنجایی که متقاضیان اتباع خارجی غیر مقیم کانادا هستند، از ایشان مالیاتی دریافت نخواهد شد.

 1. پس از ارزیابی وضعیت و واجد شرایط بودن متقاضیان برای xxxx، و بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک اولیه دریافت شده از سوی متقاضیان در تایید وضعیت تحصیلی، آموزشی، سابقه کاری، تمکن مالی موجود، و وضعیت تاهل، و همچنین ارائه اطلاعات مورد نیاز به متقاضیان جهت درخواست xxxx اشخاص وابسته به متقاضی اصلی، متقاضیان باید مبلغ ——- (——–) دلار کانادا را به RCIC بپردازند. این وجه به عنوان پول دریافتی در ازای خدمات ارایه شده در نظر گرفته می شود و باز پرداختی (حتی درصورتی که قرارداد از سمت متقاضیان فسخ شود،) نخواهد شد.
 2. پس از پر کردن تمامی فرم های مورد نیاز IRCC و تنظیم و سازماندهی مدارک مورد نیاز ارائه شده (از جمله ترجمه مدارک مورد نیاز) مطابق با الزامات IRCC به منظور تهیه اپلیکیشن نهایی ویزای xxxx، و ارائه مشاوره تخصصی مستمر به متقاضیان در طول آماده سازی پرونده ها، متقاضیان باید مبلغ …….. (……..) را به RCIC بپردازند. و این وجه به عنوان پول دریافتی در ازای خدمات ارایه شده در نظر گرفته می شود و بازپرداخت نخواهد شد.
 3. پس از سابمیت نهایی پرونده ویزای xxxxمتقاضی اصلی و اعلام شماره اپلیکیشن به وی، متقاضیان باید مبلغ …….. (……..) را به RCIC بپردازند. و این وجه به عنوان پول دریافتی در ازای خدمات ارایه شده در نظر گرفته می شود و بازپرداخت نخواهد شد.
 1. Upon notification that the Client’s (Dependant’s) application for xxxx is submitted and is in the process, the Clients shall pay to RCIC a retainer in the amount of ……. (……) and will NOT be refunded or waived unless otherwise stipulated hereinafter.

NOTE: Other fees such as disbursements and government fees are payable by the Client and are as follows:

 • Processing fee for xxxx: C$ …..
 • Biometric fee: C$ …..

Please note that disbursements and government fees are subject to change.

Professional, Government, and other fees, as applicable, shall be paid into the following account in Canada by wire transfer, e-transfer to info@pirsookgroup.com, or other acceptable methods upon mutual agreement.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 1. پس از سابمیت نهایی اپلیکیشن xxxxو اعلام شماره اپلیکیشن سابمیت شده به ایشان ، متقاضیان باید مبلغی معادل —– (——-) دلار کانادا را به RCIC پرداخت کنند. این وجه به عنوان پول دریافتی در ازای خدمات ارایه شده در نظر گرفته می شود و بازپرداخت نخواهد شد.

 

توجه: سایر هزینه ها از قبیل مبالغ جانبی پرداختی برای پرونده های متقاضیان و هزینه های دولتی قابل پرداخت به IRCC بایستی توسط متقاضیان پرداخت شوند و به شرح ذیل می­باشد:

 • هزینه دولتی پراسسینگxxxx : ——- دلار کانادا
 • هزینه های دولتی انگشت نگاری یا بایومتریک: ——- دلار کانادا

لطفاً توجه داشته باشید که مبالغ پرداختی و هزینه های دولتی ممکن است توسط IRCC تغییر کنند.

 

کلیه هزینه های حرفه ای وکالت و ارایه خدمات و هزینه های دولتی و سایر هزینه ها باید از طریق wire transfer،    email transferبه آدرس info@pirsookgroup.com یا سایر روش‌های قابل قبول در صورت توافق دوطرفه به حساب زیر در کانادا واریز شود:

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 1. Refund Policy

The Clients acknowledge that the granting of a visa or status and the time required for processing this application is at the sole discretion of the government and not the RCIC. Furthermore, the Clients acknowledge that fees are not refundable in the event of an application refusal.

In the event the Clients are unable to contact the RCIC and have reason to believe the RCIC may be dead, incapacitated, etc., the Clients should contact CICC.

 1. Dispute Resolution

Please be advised that Payam Pakmehr is a member in good standing of the College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC) and as such, is bound by its bylaws, Code of Professional Ethics, and associated Regulations.

In the event of a dispute related to the Code of Professional Ethics, the Clients and RCIC are to make every effort to resolve the matter between the two parties. In the event a resolution cannot be reached, the Clients are to present the complaint in writing to the RCIC and allow the RCIC 30 days to respond to the Clients. In the event the dispute is still unresolved, the Clients may follow the complaint and discipline procedure outlined by CICC on their website:

https://college-ic.ca/protecting-the-public/complaints-process/make-a-complaint

NOTE: All complaint forms must be signed.

CICC Contact Information:

College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)

5500 North Service Rd., Suite 1002

Burlington, ON, L7L 6W6

Toll free: 1-877-836-7543

 

 1. قوانین استرداد وجوه پرداختی

متقاضیان آگاهی دارند و تایید می کنند که بررسی پرونده ها و همچنین تصمیم گیری برای قبولی یا عدم قبولی  xxxxو xxxxکانادا کاملا در کنترل و اختیار اداره مهاجرت کانادا (IRCC) است. همچنین زمان بررسی کلیه پرونده های ویزاها و برنامه های مهاجرت کانادا نیز در اختیار کامل IRCC  می باشد. به علاوه، متقاضیان تایید می­کنند که در صورت عدم قبولی اپلیکیشن، هزینه‌های پرداخت شده تا آن مرحله قابل بازگشت نخواهد بود.

در صورتی که متقاضیان نتوانند با RCIC تماس بگیرند و دلیلی دال بر فوت یا در دسترس نبودن  RCIC داشته باشند، باید با CICC تماس بگیرند.

 

 1. حل اختلاف

لطفاً توجه داشته باشید که پیام پاکمهر یکی از اعضای فعال کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی (CICC) است و به این ترتیب، به آئین‌نامه، منشور اخلاق حرفه ای و مقررات مربوطه پایبند است.

در صورت بروز اختلاف در رابطه با منشور اخلاق حرفه ای، متقاضیان و RCIC موظفند جهت حل موضوع بین دو طرف تمام تلاش خود را به کار گیرند. چنانچه حل اختلاف حاصل نشود، متقاضیان باید شکایت خود را کتبا به RCIC ارائه کنند و 30 روز به RCIC فرصت دهند تا به متقاضیان در این رابطه پاسخ دهد. در صورتی که اختلاف هنوز حل نشده باشد، متقاضیان می توانند از روند شکایت و رویه انضباطی مندرج توسط CICC در وب سایت این سازمان مطلع شوند:

https://college-ic.ca/protecting-the-public/complaints-process/make-a-complaint

توجه: تمام فرم های شکایت باید امضا شوند.

 

 1. Confidentiality

All information and documentation reviewed by the RCIC, required by IRCC and all other governing bodies, and used for the preparation of the applications will not be divulged to any third party, other than agents and employees, without prior consent, except as demanded by law. The RCIC, and all agents and employees of the RCIC, are also bound by the confidentiality requirements of Article 8 of the Code of Professional Ethics.

The Clients agree to the use of electronic communication and storage of confidential information. The RCIC will use his/her best efforts to maintain a high degree of security for electronic communication and information storage using Cloud-based file storage.

 1. Force Majeure

The RCIC’s failure to perform any terms of this Retainer Agreement, as a result of conditions beyond his/her control such as, but not limited to, governmental restrictions or subsequent legislation, war, strikes, or acts of God, shall not be deemed a breach of this Agreement.

 1. Change Policy

The Clients acknowledge that if the RCIC is asked to act on the Clients’ behalf on matters other than those outlined above in this Agreement, or because of a material change in the Clients circumstances, or because of material facts not disclosed at the outset of the applications, or because of a change in government legislation regarding the processing of immigration-related applications, the Agreement can be modified accordingly upon mutual agreement.

 

 1. Termination

11.1. This Agreement is considered terminated upon completion of tasks identified under section 2 of this agreement.

11.2. This Agreement is considered terminated if material changes occur in the Clients’ applications or eligibility, which make it impossible to proceed with services detailed in section 2 of this Agreement.

 

 1. محرمانگی

کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز IRCC و سایر نهادهای حاکم که توسط RCIC مورد بررسی قرار می گیرد و جهت تهیه اپلیکیشن بکار می­رود، بدون رضایت قبلی متقاضیان در اختیار هیچ شخص ثالثی، به غیر از نمایندگان و کارمندان RCIC قرار نخواهد گرفت، مگر در مواردی که توسط مرجع قانون در کانادا مطالبه شده باشد. RCIC و کلیه نمایندگان و کارکنان RCIC نیز ملزم به رعایت الزامات محرمانگی ماده 8 منشور اخلاق حرفه ای سازمان CICC هستند.

متقاضیان موافق استفاده از روش های ارتباطات الکترونیکی و ذخیره اطلاعات محرمانه می­باشند. RCIC جهت حفظ بالاترین درجه امنیت برای ارتباطات الکترونیکی و ذخیره سازی اطلاعات با استفاده از ذخیره سازی فایل مبتنی بر Cloud-based نهایت تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

 

 1. وضع اضطراری

عدم موفقیت RCIC در اجرای هر یک از ضوابط و تعهدات توافقنامه حاضر، به موجب شرایط خارج از کنترل وی از قبیل محدودیت های دولتی یا قوانین آتی، جنگ، اعتصابات، یا حوادث طبیعی، به منزله­ی نقض قرارداد تلقی نمی شود.

 

 1. تغییر رویه

متقاضیان اذعان می دارند که چنانچه از RCIC خواسته شود که در مواردی غیر از موارد ذکر شده در این قرارداد، یا به موجب تغییر در شرایط متقاضیان، یا به سبب تغییر در قوانین دولتی در مورد رسیدگی به اپلیکیشن های مربوط به مهاجرت، به نمایندگی از طرف متقاضیان اقدام نماید، قرارداد را می توان بر اساس توافق طرفین اصلاح کرد.

 

 1. ختم قرارداد
  • این قرارداد پس از تکمیل وظایف مشخص شده در بخش 2 قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می شود.
  • در صورتی که در اپلیکیشن یا واجد شرایط بودن متقاضیان تغییراتی اساسی رخ دهد که ادامه ارائه خدماتی که در بخش 2 این قرارداد ذکر شده را غیرممکن سازد، این قرارداد فسخ شده تلقی خواهد شد.

 

11.3. The Clients agree that if they fail to provide the RCIC with the required documents within the period of one year after signing this retainer agreement, this agreement is considered terminated, at which time all the paid fees for provided services will not be refunded to the Clients and any outstanding fees or disbursements shall be remitted by the Clients to the RCIC.

 1. Discharge or Withdrawal of Representation

12.1. The Clients may discharge representation and terminate this Agreement, upon written, at which time any outstanding fees or Disbursements will be refunded by the RCIC to the Clients/any outstanding fees or Disbursements will be remitted by the Clients to the RCIC.

12.2. Pursuant to Article 11 of the Code of Professional Ethics, the RCIC may withdraw representation and terminate this Agreement, upon written, provided withdrawal does not cause prejudice to the Clients, at which time any outstanding fees or Disbursements will be refunded by the RCIC to the Clients/any outstanding fees or Disbursements will be remitted by the Clients to the RCIC.

 1. Responding to Clients’ Communications

Communications in a timely manner that is within forty-eight (48) hours. In the event the RCIC is unable to respond to the Clients’ contact in a timely fashion or within the time agreed, then a support staff instructed by RCIC would respond to the Clients’ communications within seventy-two (72) hours.

The Clients acknowledge and confirm that the RCIC and its agents or hires will be in communication with the Clients and through email and phone communications to ………. and ……… or through the Clients’ WhatsApp profile with Phone #………..

 

 • متقاضیان متعهد می شوند چنانچه آن ها ظرف مدت یک سال پس از امضای این قرارداد، مدارک مورد نیاز خواسته شده از سوی RCIC را تهیه و ارسال نکنند، این قرارداد فسخ شده تلقی می شود و RCIC  هیچگونه تعهدی در مقابل متقاضیان نخواهد داشت. همچنین کلیه هزینه های پرداخت شده از سوی متقاضیان برای خدمات ارائه شده نیز به آنها برگشت داده نخواهد شد. به علاوه، کارمزدها یا پرداخت های انجام شده باید توسط متقاضیان به RCIC پرداخت شود.
 1. لغو یا انصراف از وکالت
  • متقاضیان می توانند پس از اطلاع کتبی به RCIC، وی را از وکالت خود عزل کنند. در این زمان هر گونه هزینه اضافی گرفته شده از متقاضیان، بایستی از سوی RCIC به متقاضیان بازپرداخت شود، و همچنین هر گونه هزینه قابل پرداخت در ازای خدمات دریافت شده بایستی توسط متقاضیان به RCIC پرداخت شود.
  • RCIC می تواند پس از اطلاع کتبی به متقاضیان، این توافقنامه را فسخ نماید، مشروط بر اینکه این انصراف لطمه ای به متقاضیان وارد نکند و هیچگونه تبعیضی شامل حال متقاضیان نشود. در این زمان هر گونه هزینه اضافی گرفته شده از متقاضیان، بایستی از سوی RCIC به متقاضیان بازپرداخت شود، و همچنین هر گونه هزینه قابل پرداخت در ازای خدمات دریافت شده بایستی توسط متقاضیان به RCIC پرداخت شود.
 2. پاسخگویی به مکاتبات متقاضیان

RCIC جهت پاسخگویی به موقع به مکاتبات متقاضیان که ظرف مدت چهل و هشت (48) ساعت است، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. در صورتی که RCIC نتواند به موقع یا در مدت زمان توافق شده به تماس متقاضیان پاسخ دهد، در این صورت یک کارمند پشتیبانی که توسط RCIC مامور شده است، ظرف مدت هفتاد و دو (72) ساعت به مکاتبات متقاضیان پاسخ خواهد داد.

متقاضیان تأیید و تصدیق می کنند که RCIC و نمایندگان یا کارمندان ایشان از طریق ایمیل و ارتباطات تلفنی با شماره ——— و ایمیل ———– با متقاضیان در ارتباط خواهند بود. یا از طریق پروفایل واتساپ متقاضی به شماره ———- در ارتباط خواهند بود.

 1. Planned or Unplanned Absence

In case of on an official leave of absence or travelling outside of the country RCIC resides or works (i.e., Iran or Canada) for a period of more than thirty (30) consecutive days, during which RCIC does not intend to discharge the usual duties of his/her consulting practice, RCIC will designate one or more Authorized Representatives who will assume the responsibility of the practice while RCIC is on leave or travelling. The information of the Authorized Representative(s) will be clearly communicated to Clients prior to such absence.

RCIC has designated and has communicated with CICC the contact information (including the name, primary and secondary address, telephone number, and e-mail address) of the Authorized Representative and/or Responsible Person in case of an unplanned absence during which RCIC intends to discharge or is forced to discharge from the usual duties of his/her consulting practice, (i.e., death, accident, etc.). The Authorized Representative or Responsible Person would allow for the maintenance of the RCIC consulting practice.

NOTE: In the event the Clients are unable to contact the Member and have reason to believe the Member may be dead, incapacitated, or otherwise unable to fulfill his/her duties, the Clients should contact CICC via the contact information mentioned in section 7 of this Agreement.

 1. Governing Law

This Agreement shall be governed by the laws in effect in the Province/Territory of Ontario, and the federal laws of Canada applicable therein, and except for disputes pursuant to Section 7 hereof, any dispute with respect to the terms of this Agreement shall be decided by a court of competent jurisdiction within the Province/Territory of Ontario.

 1. Miscellaneous

16.1. The Clients expressly authorize the RCIC to act on their behalf to the extent of the specific functions which the RCIC was retained to perform, as per Section 2 hereof.

 

 1. غیبت برنامه ریزی شده یا غیر منتظره

در صورت مرخصی رسمی یا مسافرت به خارج از کشور، RCIC برای مدت بیش از سی (30) روز متوالی (در کشور ایران یا کانادا)، که طی آن مدت RCIC قصد انجام وظایف معمول کار مشاوره خود را ندارد، RCIC یک یا چند نماینده مجاز را تعیین خواهد کرد، که در زمان مرخصی یا مسافرت وی، مسئولیت این کار را بر عهده خواهند گرفت. اطلاعات نماینده(های) مجاز قبل از غیبت به طور واضح به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.

در صورت غیبت غیرمنتظره­ای که در اثر فوت، تصادف و غیره ایجاب شود و در طی آن RCIC قصد دارد از وظایف معمول مشاوره خود صرف نظر کرده یا مجبور به ترک وظایف معمول خود شود، RCIC اطلاعات تماس (شامل نام، آدرس اصلی و فرعی، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی) نماینده مجاز و یا شخص مسئول را تعیین کرده و به CICC ابلاغ خواهد کرد. نماینده مجاز یا شخص مسئول حفظ رویه­ی مشاوره RCIC را لحاظ خواهد کرد.

توجه: در صورتی که متقاضیان نتوانند با RCIC تماس بگیرند و دلیلی دال بر فوت یا در دسترس نبودن، یا عدم توانایی RCIC در انجام وظایف خود را داشته باشند، متقاضیان باید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده در بخش 7 این توافقنامه با CICC تماس بگیرند.

 

 1. قانون حاکم بر قرارداد

توافقنامه­ی حاضر تابع قوانین حاکم در استان انتاریو و قوانین فدرال کانادا که از آن حیث قابل اجرا است، می­باشد، و به جز اختلافات پیروِ بخش 7 این توافقنامه، هر گونه اختلاف در رابطه با ضوابط این قرارداد می­بایست توسط یک دادگاه صالح واقع در استان انتاریو بررسی شده و رای صادر شود.

 

 

 1. موارد متفرقه
  • متقاضیان صراحتاً به RCIC اجازه می دهند تا به نمایندگی از طرف آنها RCIC مطابق بخش 2 قرارداد وظایف خود را انجام دهد.

16.2. This agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements, understandings, warranties, representations, negotiations, and discussions, whether oral or written, of the parties except as specifically set forth herein.

16.3. This Agreement shall be binding upon the parties hereto and their respective heirs, administrators, successors, and permitted assigns.

16.4. This Agreement may only be altered or amended when such changes are made in writing and executed by the parties hereto.

16.5. The provisions of this Agreement shall be deemed severable. If any provisions of this Agreement shall be held unenforceable by any court of competent jurisdiction, such provisions shall be severed from this Agreement, and the remaining provisions shall remain in full force and effect.

16.6. The headings utilized in this Agreement are for convenience only and are not to be construed in any way as additions to or limitations of the covenants and agreements contained in this Agreement.

16.7. The Clients acknowledge that they have had sufficient time to review this Agreement and have been given an opportunity to obtain independent legal advice and translation prior to the execution and delivery of this Agreement. In the event the Clients did not seek independent legal advice prior to signing this Agreement, they did so voluntarily without any undue pressure and agree that the failure to obtain independent legal advice shall not be used as a defense to the enforcement of obligations created by this Agreement.

16.8. Furthermore, the Clients acknowledge that they have received a copy of this Agreement and agree to be bound by its terms.

 

 • قرارداد حاضر در حکم کل توافق صورت گرفته بین طرفین که در رابطه با موضوع این قرارداد می­باشد، و به جز مواردی که به طور خاص در اینجا ذکر شده است، کلیه­ی توافقات، تفاهمات، ضمانت ها، نمایندگی ها، مذاکرات و بحث های قبلی طرفین، اعم از موارد شفاهی یا کتبی، را به حالت تعلیق در می­آورد.

 

 • این توافقنامه برای طرفین این قرارداد و وارثان، مدیران، جانشینان و مأموران مجاز مربوطه الزام آور خواهد بود.

 

 • این توافقنامه تنها زمانی قابل تغییر یا اصلاح است که چنین تغییراتی به صورت کتبی صورت گرفته و توسط طرفین این توافقنامه امضا و تایید شوند.

 

 • مفاد این توافقنامه تفکیک پذیر تلقی خواهد شد. چنانچه هر یک از مفاد این توافقنامه توسط هر یک از دادگاه های صلاحیتدار غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، این مقررات از این توافقنامه جدا می شود و سایر مقررات به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

 • عناوین استفاده شده در این توافقنامه صرفا جهت سهولت روند کار می­باشد و به هیچ وجه نباید به عنوان ملحقات یا محدودیت های تعهدات و موافقات مندرج در این توافقنامه تعبیر شود.

 

 • متقاضیان اذعان می دارند که زمان کافی جهت بررسی این قرارداد را در اختیار داشته اند، و پیش از اجرا و دریافت این قرارداد، برای دریافت مشاوره حقوقی مستقل و ترجمه فرصتی به آنها داده شده است. در صورتی که متقاضیان قبل از امضای این توافقنامه به دنبال مشاوره حقوقی مستقل نباشند، ایشان این کار را داوطلبانه و بدون هیچ گونه فشار انجام داده و موافقت خواهند کرد که عدم دریافت مشاوره حقوقی مستقل به عنوان دفاعی در برابر اجرای تعهدات ایجاب شده توسط این قرارداد بکار نخواهد رفت.
 • علاوه بر این، متقاضیان تصدیق می‌کنند که نسخه‌ای از این قرارداد را دریافت کرده‌اند و موافقت می‌کنند که به ضوابط آن پایبند باشند.

16.9. The Clients acknowledge and understand that processing times provided by IRCC are an estimate of how long IRCC expects most applications will take to process under normal circumstances. These times are based on the number of current applications waiting to be processed and how quickly IRCC expects to process them. Processing times may vary depending on the number of applications IRCC receive.

16.10. The College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC) may require the production of documents in accordance with the College of Immigration and Citizenship Consultants Act and any regulations or by-laws made under the Act.

16.11. The Clients acknowledge and agree that the language of communication shall be either in English or Farsi

16.12. The Clients agree to use the Email in order to sign and execute the agreement.

 1. Validation

The Clients acknowledge that they have read this Agreement, understand it, have obtained such independent legal advice as they deem appropriate, have sought translation, and agree to be bound by its terms.

 1. Contact Information

Client )main applicant) Given Name: …….

Family Name: ……..

Address: …………..

Postal Code: ………

Passport Number: ……….

Telephone Number: …………

Date of Birth: ……

E-mail Address: ………

Client )dependant) Given Name: …….

Family Name: ……..

Address: …………..

Postal Code: ………

Passport Number: ……….

Telephone Number: …………

Date of Birth: ……

E-mail Address: ………

 

 • متقاضیان اذعان داشته و می­دانند که زمان های بررسی پرونده های ارائه شده توسط IRCC، تخمینی از مدت زمانی است که IRCC انتظار دارد اکثر اپلیکیشن ها در شرایط عادی پردازش شوند. این زمان‌ها بر اساس تعداد اپلیکیشن­های فعلیِ در انتظار پردازش و پیش بینی IRCC از سرعت پردازش آنها می­باشد. زمان‌های پردازش می­تواند بسته به تعداد اپلیکیشن­های دریافتی IRCC متفاوت باشند.
 • کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) ممکن است مطابق با قوانین کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی و هر گونه مقررات یا آئین نامه ای که تحت این قانون تنظیم شده است، نیاز به ارائه مدارک داشته باشد.
 • متقاضیان می ‌پذیرند و موافقت می‌ کنند که زبان مکاتبات به زبان انگلیسی یا فارسی باشد.
 • متقاضیان موافقت می کنند که برای امضا و اجرای قرارداد از ایمیل استفاده کنند.
 1. تایید نهایی

متقاضیان اذعان می­دارند که این قرارداد را مطالعه کرده اند، آن را درک کرده ‌اند، مشاوره حقوقی مستقلی را دریافت کرده ‌اند که از نظرشان مناسب است، ترجمه قرارداد انگلیسی را مطالعه کرده اند و متعهد می شوند که به ضوابط آن پایبند باشند.

 1. اطلاعات تماس

نام متقاضی (اصلی):——-،

نام خانوادگی متقاضی: ——–

آدرس: ————–

کد پستی: ———–

شماره پاسپورت: ———–

شماره تلفن: ————-

تاریخ تولد: ———–

آدرس پست الکترونیکی:————

نام متقاضی (شخص تحت تکلف):——-،

نام خانوادگی متقاضی: ——–

آدرس: ————–

کد پستی: ———–

شماره ملی: ———–

شماره تلفن: ————-

تاریخ تولد: ———–

آدرس پست الکترونیکی:————

RCIC Given Name: Payam, Family Name: Pakmehr, Address: 15105 Yonge Street, Suite 205, Aurora, ON, L4G 1M3, Canada, Telephone Number: +1 416-428-7400,

E-mail: info@pirsookgroup.com

IN WITNESS THEREOF this Agreement has been duly executed by the parties hereto when both parties sign the agreement.

RCIC Name and Signature

Date

Client (Main Applicant) Name and Signature

Date

Client (Dependant) Name and Signature

Date

 

نام RCIC: پیام، نام خانوادگی: پاکمهر،

آدرس: ساکن کانادا، استان انتاریو، آرورا، خیابان یانگ 15105، سوییت  205، با کد پستی L4G 1M3

شماره تلفن: 7400-428-416-1+،

پست الکترونیکی: info@pirsookgroup.com

بنابر گواهی ایشان، این توافقنامه در هنگام امضای قرارداد توسط طرفین قرارداد طبق مقررات منعقد شده است.

نام و امضای RCIC

تاریخ

نام و امضای متقاضی (متقاضی اصلی)

تاریخ

نام و امضای متقاضی (شخص وابسته به متقاضی اصلی)

تاریخ

 

 

[1] RCIC: Regulated Canadian Immigration Consultant

[2] CICC: College of Immigration and Citizenship Consultants

[3] DLI: Designated Learning Institution

[4] ESDC: Employment and Social Development

  Canada

error: Content is protected !!