صدور دعوتنامه استان نوااسکوشیا برای متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس اینتری

فهرست مطالب

شاخه Labor Market Priorities برنامه استان نوااسکوشیا برای متقاضیانی که در سیستم اکسپرس اینتری پروفایل داشتند و دارای شرایط زیر بودند در روز 24 ژانویه 2019 دعوتنامه برای ارسال اپلیکیشن صادر کرد.

شرایط متقاضیانی که دعوتنامه را دریافت کرده اند:

داشتن پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری فدرال کانادا

در ناک شغلی حسابداران 1111 پروفایل خود را تشکیل داده بودند و سوابق کاری آن ها تحت این ناک شغلی بوده است

دارای حداقل مدرک لیسانس بوده اند

و حداقل 5 سال در ناک شغلی 1111 که مربوط به حسابداران و ممیزان مالی هست سابقه کار داشته اند

متقاضیانی که از استان نوااسکوشیا دعوتنامه را دریافت کرده اند 30 روز فرصت دارند تا پرونده کامل خود را به همراه مدارک تکمیلی به اداره مهاجرت این استان سابمیت کنند.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

error: Content is protected !!