برنامه های دولت کانادا در جهت افزایش تعداد مهاجران متخصص تا سال 2021

فهرست مطالب

برنامه های دولت کانادا در جهت افزایش تعداد مهاجران متخصص تا سال 2021


احمد حوسن وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا امروز در مصاحبه با خبرنگاران در خارج از ساختمان کابینه در اتاوا به برنامه و هدف کانادا برای افزایش تعداد پذیرش سالانه مهاجران از 310 هزار نفر در سال 2018 به 350 هزار نفر در سال 2021 اشاره کرد. بنابر گفته وزیر مهاجرت کانادا اکثریت این تعداد مهاجرت از برنامه های نیروی متخصص فدرال و استانی مانند برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری و همچنین برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری پذیرفته خواهند شد. گفته می شود کانادا قصد دارد تعداد پذیرش مهاجران متخصص را در آینده نزدیک به عدد 450 هزار مهاجر در سال برساند ولی این افزایش به صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد. 

https://www.thestar.com/news/canada/2018/10/31/canada-to-increase-annual-immigration-admissions-to-350000-by-2021.html

error: Content is protected !!