تمکن مالی در برنامه نیروی متخصص کبک

فهرست مطالب

تمکن مالی مورد نیاز در برنامه نیروی متخصص کبک QSW


در جدول زیر می توانید میزان موجودی بانکی مورد نیاز در برنامه نیروی متخصص کبک (QSW) را به ازای تعداد اعضای خانواده ملاحظه کنید. این مقادیر بر اساس نیازهای اساسی خانواده در 3 ماهه اول ورود به این استان در نظر گرفته شده اند و مقادیر تا آخر دسامبر 2018 معتبر می باشند.

 

افراد مجرد 3135 دلار کانادا
افراد مجرد با 1 فرزند زیر 18 سال 4212 دلار کانادا
افراد مجرد با 2 فرزند زیر 18 سال 4755 دلار کانادا
افراد مجرد با 3 فرزند زیر 18 سال 5297 دلار کانادا
افراد متاهل بدون فرزند 4597 دلار کانادا
افراد متاهل با 1 فرزند زیر 18 سال 5150 دلار کانادا
افراد متاهل با 2 فرزند زیر 18 سال 5558 دلار کانادا
افراد متاهل با 3 فرزند زیر 18 سال 5966 دلار کانادا

 

 

error: Content is protected !!