مهمترین تغییرات قانون جدید شهروندی کانادا

فهرست مطالب

مهمترین تغییرات قانون جدید شهروندی کانادا


 

  1. از جمله مهمترین تغییرات شرط حضور فیزیکی در کاناداست که از ۴ سال از ۶ سال، به ۳ سال از ۵ سال کاهش خواهد یافت و تعداد بسیار زیادی از دارندگان اقامت دایم کانادا واجد شرایط اقدام برای شهروندی خواهند شد و می توانند پاسپورت کانادایی را دریافت کنند.
  2. تغییر بسیار مهمی که در درون این قانون جدید خودنمایی می کند حذف حداقل تعداد روزهای حضور فیزیکی دارنده اقامت دایم در هر سال است. طبق قانون قبلی، مقیم دایم بایستی در هر سال حداقل ۱۸۳ روز را در کانادا اقامت داشته باشد تا آن سال برای وی حساب شود، اما در قانون جدید این محدودیت برداشته شده و افراد مقیم دایم فقط بایستی در یک دوره ۵ ساله تعداد ۱۰۹۵ روز را در خاک کانادا سپری کرده باشند تا واجد شرایط اقدام برای شهروندی شوند.
  3. سومین تغییر نیز متوجه افرادیست که دارای ویزاهای موقت مانند ویزای کار و یا تحصیلی می باشند. بدین ترتیب که هر روز حضور فیزیکی در خاک کانادا، یک نیم روز برای ایشان در نظر گرفته می شود و آنها می توانند تا سقف یکسال از 3 سال مورد نیاز برای شهروندی را با داشتن ویزای موقت دریافت کنند. به عنوان مثال اگر دانشجویی ۲ سال کامل را در کانادا تحصیل کرده باشد، یکسال از این دوسال برای وی ثبت خواهد شد و وی می تواند بعد از دریافت اقامت دایم و پس از تنها ۲ سال برای شهروندی اقدام کند.دانشجویان دکتری در کانادا هم تا سقف یکسال از مدت زمان مورد نیاز برای شهروندی را در هنگام تحصیل دریافت خواهند کرد.
  4. تغییر مفید دیگر نیز کوچکتر کردن بازه سنی جهت امتحان زبان انگلیسی برای دریافت شهروندیست. بدین ترتیب که بر اساس قانون قبلی افراد بین ۱۴ تا ۶۴ سال بایستی مینیمم میزان دانش انگلیسی را جهت اقدام برای دریافت شهروندی ارایه می دادند که این بازه در قانون جدید شامل افراد بین ۱۸ تا ۵۴ سال خواهد شد.
error: Content is protected !!