نتایج آخرین گزینش ها در برنامه استانی ساسکاچوان در هر دو شاخه OID و EE

فهرست مطالب

نتایج آخرین گزینش ها در برنامه استانی ساسکاچوان در هر دو شاخه OID و EE

شاخه  OID:

تاریخ گزینش

تعداد پرونده های انتخاب شده حداقل امتیاز انتخاب شده
30 مارچ 2020 205 75
28 فوریه 2020 275 69
14 فوریه 2020 369 70

شاخه EE:

تاریخ گزینش

تعداد پرونده های انتخاب شده حداقل امتیاز انتخاب شده
28 فوریه 2020 301 69
14 فوریه 2020 277 70

نتایج آخرین گزینش ها در برنامه استانی ساسکاچوان در هر دو شاخه OID و EE

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!