استان British Columbia در سال 2018 تعداد 3100 متقاضی اکسپرس اینتری را برای اقامت دائم انتخاب کرده است

error: Content is protected !!