تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان

تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان :


 

شاخه اکسپرس اینتری EE

تاریخحداقل امتیاز انتخاب شدهتعداد پرونده های انتخاب شده
14 نوامبر 201969303
1 نوامبر 201968627
17 اکتبر 201967986
8 اکتبر 201969231
2 اکتبر 201968396
25 سپتامبر 201970404
19 آگوست 20197845
19 جولای 201974104
20 ژوئن 201968268
6 ژوئن 20197584
22 می 201982104
1 می 20196781
17 آپریل 201960114
6 مارس 20196770
27 فبریه 20196883
16 ژانویه 201963362
6 دسامبر 201861211
23 نوامبر 201863247
1 نوامبر 201860255
10 اکتبر 201860359
18 سپتامبر 201865225
21 آگوست 201868466

 


 

شاخه مشاغل مورد نیاز OID

تاریخحداقل امتیاز انتخاب شدهتعداد پرونده های انتخاب شده
14 نوامبر 201969222
1 نوامبر 201968231
8 اکتبر 201969328
2 اکتبر 201968214
25 سپتامبر 201979365
19 آگوست 201978105
19 جولای 201974277
20 ژوئن 201968211
6ژوئن 201975342
22 می 201982221
1 می 201967121
17 آپریل 201960210
6 مارس 20198168
16 ژانویه 201966234
6 دسامبر 201861532
23 نوامبر 201864267
1 نوامبر 201861671
18 اکتبر 201863494
27 سپتامبر 201866213
20 سپتامبر 201875140

خبرنامه


error: Content is protected!